• KOTIMAAN TILAUKSET 2,90 €
  • KOTIMAAN TILAUKSET 2,90 €

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus/ EU försäkran om overensstämmelse

1. Henkilönsuojain (tuote-, tyyppi tai sarjanumero) / EN ISO 13688:2013

Personlig skyddsutrustning (produkt-, typ-, parti- eller serienummer): EN ISO 13688:2013

…………….

2. Valmistajan ja tarvittaessa valmistajan valtuutetun edustajan nimi ja osoite: Maija Onnela, Pellervonkatu 11, 33540 Tampere

Tillverkarens namn och adress eller dennes representants namn och address: Maija Onnela, Pellervonkatu 11, 33540 Tampere

…………….

3. Tämä vaatimustenmukaisuus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar.

…………….

4. Vakuutuksen kohde (henkilönsuojaimen tunniste: Ovelia heijastinolkavyö

Föremålet för försäkran: Ovelia reflex axelremmen

…………….

5. Edellä kuvattu kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamis-lainsäädännön mukainen: Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425

Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med den relevanta harmoniserade unionslagstiftningen: Förordningen (EU) 2016/425

…………….

6. Sovelletut yhdenmukaistetut standardit tai tekniset spesifikaatiot, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu: EN ISO 13688:2013

Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarder som tillämpats eller hänvisningar till de andra tekniska specifikationer enligt vilka överensstämmelsen försäkras: EN ISO 13688:2013

…………….

7. Ilmoitettu laitos SGS Fimko, no. 0598, Takomotie 8, 003800 Helsinki, suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi EU-tyyppitarkastustodistuksen /

Det anmälda organet SGS Fimko (No 0598) har utfört EU-typkontroll (modul B) och utfärdat EU-typintyget

…………….

8. Yrityksen Onnela Design puolesta allekirjoittanut / Undertecknat för

Paikka ja aika / Ord och datum

Tampere 7.11.2022

Maija Onnela / Onnela Design